tisdag 15 januari 2013

Kopplingen lean och personliga varumärkenHur hänger personliga varumärken ihop med lean?

I november 2004 kom min första bok ut, Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och förtroende. Sedan dess har jag arbetat med chefers kommunikation och autentiska ledarskap. Och nu kommer boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation, som jag har skrivit tillsammans med Monika Wendleby.

Den gemensamma nämnaren är autentiskt ledarskap.

Autentiska ledare utgår från sina egna erfarenheter och värderingar, och har en genuin vilja att bidra till andra. De känner sig själva, förstår vad de vill uppnå, relaterar till sitt uppdrag på ett personligt plan och etablerar relationer med dem de leder. Den autentiska ledarens personliga värdegrund – och förmåga att kommunicera den – är fundamental för ledarskapet. Här ligger kopplingen till personliga varumärken.


En person med ett starkt personligt varumärke är tydlig inför sig själv och andra, synlig för sina målgrupper, vet vad hon står för, och kan kommunicera det, och drivs av en vilja att bidra till omvärlden. 

Personer med starka personliga varumärken är autentiska ledare. Autentiska ledare har starka personliga varumärken. Autentiskt ledarskap och personlig varumärkesutveckling är alltså två sidor av samma mynt. Att utveckla sitt personliga varumärke, vara tydlig med sina utgångspunkter, erfarenheter och värderingar, och ledas av sin vilja att bidra till omvärlden är det samma som att utveckla sitt autentiska ledarskap.

Var kommer då lean in?

Lean utgår från respekten för den enskilda människan, och ser effektiviseringar som ett sätt att öka värdet för kunden samtidigt som man eliminerar slöserier. En viktig del av lean är att se helheten och styra mot organisationens uppdrag (dess bidrag till omvärlden). Det är detta som skapar långsiktig framgång och ekonomiska resultat. 

För att få med sig en organisation i helhetssyn och förmåga att styra mot organistationens uppdrag och mission, behövs ledare som kan kommunicera med respekt för individen, relatera till organisationens uppdrag på ett personligt plan, och hjälpa medarbetarna att göra det samma.  För att ständigt söka nya sätt att skapa värde och minska slöserier med respekt för människan behövs ledare som kan lyssna och ta till vara medarbetarnas kreativitet och egna drivkrafter. För att skapa en lean organisation behövs autentiska ledare.