måndag 21 januari 2013

Äkta och falsk lean

– Lean har förstört mitt liv!

–?


– Ja, lean är det värsta som har hänt mig.


Jag stod som fallen från skyarna.

– Hos oss ska alla sitta i kontorslandskap, och alla moduler ska se exakt likadana ut, med skrivbord, två hyllplan och en garderob som är exakt 120 cm högt.

– Jag talade om för min chef att jag behöver minst fem hyllplan för att få plats med mina böcker. Jag är jurist och behöver ha tillgång till lagtexter, rättsfall och böcker om lagstiftningen på vårt område.


– Vet du vad svaret blev? Jo: ”Om du tycker att du behöver fem hyllplan har du för många böcker. Släng två tredjedelar ska du få se att du får plats”.


I denna organisation ser man lean som ren kostnadseffektivisering, mätt i kronor och ören, här och nu. Inte som värdeökning, och inte som ett långsiktigt åtagande. Istället för att arbeta med värdeflöden, med att se vad som tillför värde till kunden i alla steg, och inse att medarbetarna också är kunder – de måste ha vad de behöver för att kunna tjäna slutkunden – arbetar ledningen utan respekt för människan, och utan att förstå vilka slöserier som ligger i den dagliga frustration medarbetare känner när de inte blir hörda. Standardiseringarna sker uppifrån och ner, istället för att komma som svar på medarbetarnas arbete med ständiga förbätteringar. 

Häri ligger skillnaden mellan äkta lean och falsk lean.


Alltför ofta talar man om lean, utan att göra klart för sig vad man talar om. Lean är lean. Men det är stor skillnad mellan äkta och falsk lean.

Falsk lean ger kortsiktiga besparingar. Falsk lean brister i respekt för människan. Falsk lean sker långt från verksamheten, och påtvingas medarbetarna. Falsk lean leder till slöserier.


Äkta lean ökar värdet för kunden. Äkta lean eliminerar slöserier med människors tid, kraft och resurser. Äkta lean utgår från respekten för människan och ständiga förbättringar. Äkta lean utvecklas av dem som möter kunderna.


Detta utgångspunkten för boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation. Vi berättar om vårt arbete med standarder i lean kommunikation, med medarbetarna som drivkraft. Sådant arbete är kreativt, och till skillnad från mannen här ovanför, uttryckte sig någon så här:

– Lean är det roligaste jag gjort i hela mitt yrkesliv.

Men det bygger på respekt för människan.


tisdag 15 januari 2013

Kopplingen lean och personliga varumärkenHur hänger personliga varumärken ihop med lean?

I november 2004 kom min första bok ut, Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och förtroende. Sedan dess har jag arbetat med chefers kommunikation och autentiska ledarskap. Och nu kommer boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation, som jag har skrivit tillsammans med Monika Wendleby.

Den gemensamma nämnaren är autentiskt ledarskap.

Autentiska ledare utgår från sina egna erfarenheter och värderingar, och har en genuin vilja att bidra till andra. De känner sig själva, förstår vad de vill uppnå, relaterar till sitt uppdrag på ett personligt plan och etablerar relationer med dem de leder. Den autentiska ledarens personliga värdegrund – och förmåga att kommunicera den – är fundamental för ledarskapet. Här ligger kopplingen till personliga varumärken.


En person med ett starkt personligt varumärke är tydlig inför sig själv och andra, synlig för sina målgrupper, vet vad hon står för, och kan kommunicera det, och drivs av en vilja att bidra till omvärlden. 

Personer med starka personliga varumärken är autentiska ledare. Autentiska ledare har starka personliga varumärken. Autentiskt ledarskap och personlig varumärkesutveckling är alltså två sidor av samma mynt. Att utveckla sitt personliga varumärke, vara tydlig med sina utgångspunkter, erfarenheter och värderingar, och ledas av sin vilja att bidra till omvärlden är det samma som att utveckla sitt autentiska ledarskap.

Var kommer då lean in?

Lean utgår från respekten för den enskilda människan, och ser effektiviseringar som ett sätt att öka värdet för kunden samtidigt som man eliminerar slöserier. En viktig del av lean är att se helheten och styra mot organisationens uppdrag (dess bidrag till omvärlden). Det är detta som skapar långsiktig framgång och ekonomiska resultat. 

För att få med sig en organisation i helhetssyn och förmåga att styra mot organistationens uppdrag och mission, behövs ledare som kan kommunicera med respekt för individen, relatera till organisationens uppdrag på ett personligt plan, och hjälpa medarbetarna att göra det samma.  För att ständigt söka nya sätt att skapa värde och minska slöserier med respekt för människan behövs ledare som kan lyssna och ta till vara medarbetarnas kreativitet och egna drivkrafter. För att skapa en lean organisation behövs autentiska ledare.

tisdag 8 januari 2013

Boken är klar!Nu, kära vänner, är boken klar!


Den heter Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation, och den kommer ut på Ekerlids förlag i februari. Boken handlar om att utveckla kommunikation och ledarskap i en lean organisation, med fokus på chefers kommunikation och autentiska ledarskap..


Jag har skrivit boken tillsammans med Monika Wendleby, chef på Migrationsverket, och boken handlar bland annat om våra erfarenheter av att utveckla ledarskap och kommunikation i en organisation som arbetar med lean.

Här är några röster om boken:

”Ett av de mest smakfulla bidrag om modernt svenskt utvecklingsarbete som idag går att uppbringa.”Dan Eliasson, Generaldirektör Försäkringskassan

"Boken fyller ett tomrum och är obligatorisk läsning för alla som vill arbeta lean." Dag Lotsander, ledande föreläsare och rådgivare inom The Toyota Way

"Ännu en gång visas här den grundmurade betydelsen av tydlig och innerlig kommunikation, samt den för ledarskap så avgörande tron på individen vid förändring." Cecilia Ardström, finansdirektör, Länsförsäkringar

"Den digitala utvecklingen ställer nya krav på ledarskap och företagskultur. Den här boken ger många insikter om vad modernt ledarskap handlar om." Ulf Reneland, utbudsansvarig, digitala medier, Sveriges Radio

"Låt dig inspireras av författarnas berättelser, lär av deras erfarenheter och ta del av kopplingen mellan lean, autentiskt ledarskap och kommunikation." Eva Simic, Strålsäkerhetsmyndigheten

"Genom att använda konkreta och allmängiltiga exempel har de inspirerande författarna till den här boken fått mig att förstå hur lean kan användas av alla som är intresserade av att få ut mer av sitt arbete. En hel del kan förresten användas utanför arbetet också." Liselott Calander, chef för Compliance Services, Magnusson Advokatbyrå

"Det var länge sedan jag läste en managementbok som skänkte mig så mycket värme och energi. Denna bok är alla serviceföretags stöd för nytänkande." Göran Henriks, utvecklingsdirektör, SKL