måndag 24 oktober 2011

Vad är modern retorik?

För en vecka sedan höll en heldagsutbildning på temat ”Modern retorik i bild, ord och handling”. När jag fick inbjudan för ett drygt halvår sedan tyckte jag att det skulle bli spännande att dyka ner i den moderna retorikens uttryck – men ju längre tiden gick desto mer började jag undra vad som egentligen menas med modern retorik. Är det nutida uttryck för klassisk retorik, som exempelvis Obamas tal? Eller är det något som skiljer sig radikalt från klassisk retorik?

En modern definition av retorik är: ”Retorik är vad människor gör när de använder symboler för att kommunicera med varandra.” (Sonja Foss). Jämför denna definition med Aristoteles: "Retorik kan definieras som förmågan att i en given situation upptäcka alla tillgängliga medel för att övertyga."
Foss definition går utöver konsten att övertyga, annars är definitionerna snarlika – båda handlar om att använda alla tillgängliga medel för kommunikation, visuella, verbala och aktiva (handling). Det verkar alltså inte som att modern retorik skiljer sig från klassisk retorik i sin definition.

Däremot skiljer sig modern retorik från vad man skulle kunna kalla för ”traditionell retorik”, som sysslar med konsten att tala, med ord och röst, med formuleringskonst, stilistik och argumentation.
Den moderna synen är att retorik är mycket mer än ord. Det är alla val vi gör för att avsiktligt påverka någons uppfattning.  Ett exempel: det är retorik om jag ger min man frukost på sängen för att visa att jag älskar honom. Det är å andra sidan inte retorik om jag ger honom frukost på sängen för att han ska vakna och komma iväg.

Denna skillnad är också viktig att ta i beräkningen när man analyserar retorik. Alla val, stora som små, reflekterar värderingar och är därför möjliga att (försöka) analysera. Men alla val är inte avsiktliga försök att kommunicera något, och det är riskabelt att analysera människors uttryck (kroppsspråk, yttre attribut, ord eller handling) som om de är avsedda att förmedla ett budskap. (Dessutom ska man komma ihåg att även retorisk analys är en retorisk handling, som speglar analytikerns världsbild och värderingar.)
Just den retoriska analysen är för övrigt vad som tydligast skiljer modern retorik från klassisk. Den moderna retoriken har utvecklat en mängd verktyg för att analysera symbolisk kommunikation: arkitektur, konst, musik – likaväl som tal, litteratur och argumentation. Och man söker efter underliggande värderingar och världsbild, lika mycket som efter stilistiska knep.

Med en traditionell definition av retorik kan man säga ”Det är bara retorik”, och mena att det är bara tomma ord och tjusiga formuleringar.
Men modern retorik är allt annat än ”bara”. Det är konsten att kommunicera och att förstå andras kommunikation – i bild, ord och handling.